Licznik odwiedzin

890831
Twój IP: 3.94.202.88
: 2019-10-15 14:01:41

Sprawozdanie Zarządu TPS

Sprawozdanie Zarządu TPS

z realizacji celów stowarzyszenia w roku 2018

 

1) prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych

-kol. Paweł Sadło oraz kol. Adam Brzeziński zaprezentowali w Bibliotece Miejskiej wystawę pt. „Starachowice zawsze z postępem - inwestycje z lat 30. ubiegłego wieku”

-kol. Beata Wiśniewska przygotowała referat na temat miastotwórczej roli kultury, który został zaprezentowany na Wieczorze Starachowickim poświęconym starachowickim twórcom kultury (23 V)

-kol. Adam Brzeziński opracował i wygłosił w trakcie sesji rady miejskiej zarys wydarzeń
w Starachowicach, które 100 lat temu doprowadziły do wyzwolenia miasta z niewoli okupantów (9 XI)

-kol. Adam Brzeziński opracował i opublikował na stronie internetowej TPS biogram Juliana Rossy, legionisty, kawalera orderu wojennego Virtuti Militari, peowiaka, uczestnika wyzwolenia miasta z niewoli zaborców w listopadzie 1918 r.

-kol. Adam Brzeziński wygłaszał prelekcje na temat historii miasta na zaproszenie instytucji lub organizacji społecznych: w trakcie ogniska społeczności Szkoły Podstawowej nr 1
na osiedlu „Orłowo”, w trakcie patriotycznego spotkania w Dworku Świętokrzyskim,
w trakcie spotkania Sekcji Obywatelskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku

-kol. Adam Brzeziński przekazał w imieniu TPS twórcom cyklu filmów zatytułowanych „Gospodarcze Filary Niepodległości” materiał archiwalny o Zakładach Starachowickich. Jako podziękowanie TPS uhonorowane zostało w napisach końcowych w odcinkach 2, 3 i 4

 

2) prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej

-wydaliśmy książkę popularyzującą postać kapitana Władysława Wagnera
pt.
„Władysław Wagner. Starachowiczanin wszech mórz i oceanów” autorstwa Zbigniewa Porajoskiego

-z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia TPS opracowaliśmy i wydaliśmy drukiem jako wkładkę do „Gazety Starachowickiej” materiały o działalności TPS na przestrzeni 40 lat

-zaprezentowaliśmy w bibliotece miejskiej i w centrum handlowym „Galardia” wystawę opracowaną przez członków TPS pt. „Starachowice zawsze z postępem
- inwestycje z lat 30. ubiegłego wieku”

-wypożyczaliśmy wystawy opracowane przez członków TPS Szkole Podstawowej nr 1
i Bibliotece Pedagogicznej

 

3) poszukiwanie, pozyskiwanie, utrwalanie i upowszechnianie materialnych i niematerialnych dowodów przeszłości regionu

-zleciliśmy renowację nagrobka Juliana Rossy na cmentarzu przy ulicy Zgodnej oraz przejęliśmy od Parafii Świętej Trójcy opiekę nad nagrobkiem

-posprzątaliśmy zabytkowe nagrobki znajdujące się pod opieką TPS

 

4) organizowanie konkursów, wystaw, wykładów, konferencji, szkoleń, kursów

-zorganizowaliśmy XXXIV. Turniej Wiedzy o Starachowicach oraz IV. Turniej Wiedzy
o Powiecie Starachowickim

-zorganizowaliśmy wyścigi rowerkowe dla dzieci w trakcie dwóch miejskich pikników rodzinnych (3 V i 15 VIII)

 

5) współpraca z wyższymi uczelniami, instytucjami państwowymi, samorządowymi, organami administracji publicznej, podmiotami prywatnymi i organizacjami społecznymi

-prowadziliśmy bieżącą współpracę m.in. z Urzędem Miejskim, Starachowickim Centrum Kultury, Starostwem Powiatowym, Biblioteką Miejską, Spółdzielczym Domem Kultury, Parafią Świętej Trójcy

 

6) prowadzenie działalności aktywizującej i integrującej małe lokalne wspólnoty w zakresie celów statutowych Towarzystwa

-zorganizowaliśmy zbiórkę publiczną na renowację zabytkowych nagrobków, w którą zaangażowaliśmy przedstawicieli władz samorządowych oraz wielu lokalnych organizacji społecznych. Wspólnie zebrano znaczną kwotę 12 724,59 zł

-zawarliśmy porozumienie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w sprawie wspólnej realizacji zbiórki publicznej na rzecz odnowienia zabytkowych nagrobków (15 X)

-spotkaliśmy się z wolontariuszami z Sekcji Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w celu wymienienia się uwagami na temat organizacji kwesty (8 XI)

 

7) realizacja zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

-zrealizowaliśmy zadanie publiczne w zakresie kultury polegające na organizacji turniejów wiedzy o mieście i o powiecie dla dzieci i młodzieży, wsparte kwotą 2.000 zł przez Prezydenta Miasta Starachowice i 900 zł przez Zarząd Powiatu Starachowickiego

-zrealizowaliśmy zadanie publiczne w zakresie ochrony dóbr kultury polegające
na renowacji miejsca pamięci – nagrobka Juliusza Rossy na cmentarzu przy ulicy Zgodnej, wsparte kwotą 10.000 zł przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

 

8) utrzymywanie stałego kontaktu z obecnymi i byłymi starachowiczanami zasłużonymi dla Starachowic i regionu oraz zachowanie pamięci o już nie żyjących

-nadaliśmy tytuł Honorowego Prezesa TPS panu Józefowi Kowalskiemu, wieloletniemu prezesowi zarządu TPS (28 IX)

-nadaliśmy tytuł Honorowego Członka TPS prezydentowi miasta Markowi Materkowi oraz prezesowi spółki STARPOL Edwardowi Płusie (28 IX)

-oznakowaliśmy przed Świętem Zmarłych chorągiewką pamięci kilkadziesiąt nagrobków osób zasłużonych dla miasta

-wzięliśmy udział w promocji książki Honorowego Obywatela miasta oraz honorowego prezesa TPS Józefa Kowalskiego pt. „Ludzie Starachowickiej Legendy”

 

9) promowanie twórczości osób związanych ze Starachowicami

-na jubileuszu 40-lecia TPS promowaliśmy twórczość zespołu tanecznego „MiM Mam”, wokalistki Studia Piosenki SCK Julii Dudek z akompaniamentem Miłosza Weimanna oraz Zespołu Starachowianie

-na Wieczorze Starachowickim poświęconym starachowickim twórcom kultury promowaliśmy twórczość Tomasza Kordeusza oraz zespołu Keffi Rock (23 V)

 

10) organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków Towarzystwa,
w dziedzinach i kierunkach przydatnych dla realizacji celów statutowych

-brak działań

 

11) wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Towarzystwa

-złożyliśmy wnioski o przyznanie nagród prezydenta miasta za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie kultury dla Zespołu Starachowianie oraz pana Miłosza Weimanna